Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Oktober 2016

Data voor oktober

    30 oktober doelcollecte: Extra diaconie

Data uitgelicht:

 

Zondag 2 oktober 2016: Kerk en Israël

‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’. Daarmee zegt de Protestantse kerk dat het gesprek met en over Israël nooit ophoudt. Want Israël betekent: terug naar de bron. Zoals een tak niet kan bestaan zonder boom, kan de kerk niet zonder het joodse volk Israël. Wij wortelen in het joodse geloof, alleen al omdat Jezus een Jood was.

Om het gesprek daarover in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor  predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het blad ‘Kerk en Israël Onderweg’ uitgegeven. In de huidige staat Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van de collecte kan dit  belangrijke werk voortgezet worden.

 

Zondag 9 oktober 2016: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Het is veel waard om ergens bij te horen, je welkom te weten en je thuis te voelen in de kerk. Het is ook veel waard dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het samen kerk zijn op professionele wijze te ondersteunen, naast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de kosters/beheerders in de wijkgemeenten. Helpt u mee dit kostbare kerkenwerk mogelijk te houden?

 

Zondag 16 oktober 2016: Werelddiaconaat (Kerk in Actie)

Kerkinactie werkt namens de Protestantse Kerk in Nederland. Door samenwerking met mensen ter plaatse worden vele projecten ondersteund die toekomstperspectief willen bieden aan lokale gemeenschappen door samen te werken met partnerorganisaties ter plaatse. De oktobercollecte voor het werelddiaconaat valt samen met wereldvoedseldag.

Helaas hebben veel mensen door omstandigheden niet (meer) de beschikking over de nabijheid van voldoende voedsel. Zoals in de afgelegen delen van Nepal waar de bevolking in april 21015 getroffen werd door zware aardbevingen. Samen met de lokale organisatie IFCON wordt geïnvesteerd in nieuwe landbouwtechnieken en bescheiden veeteelt voor de productie van melk en vlees. Helpt u mee?

 

Zondag 23 oktober: Onderhoud kerkgebouwen

De gemeente van Christus bestaat uit mensen, uit ons. De apostel Petrus roept de gemeenteleden om als ‘levende stenen’ samen een geestelijk huis te vormen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Om als christelijke gemeente een gastvrij huis te zijn en onderdak te bieden aan velen, zijn ook gebouwen van hout en steen nodig. Om onze kerkgebouwen open te kunnen blijven stellen is ieders bijdrage welkom: financieel en/of door persoonlijke inzet. En voor beide geldt: naar draagkracht!.

 

Zondag 30 oktober: Extra Diaconie

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel voormalige overheidstaken overgeheveld naar de burgerlijk gemeente. Deze is nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de WMO, taxivervoer voor mensen met een beperking, zorg aan huis en individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Verschillende maatschappelijke organisaties, de diaconie en andere (kerkelijke) verbanden zijn begonnen op wijkniveau samen te werken. De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan bijdragen en rekent hierbij op uw steun. Zo blijven we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen kracht (soms, even) tekort schiet. kunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...