Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

Diaconaat

Diaconaat komt van een Grieks woord uit de Bijbel: ‘diakonia’. Vaak is gedacht dat deze term op geld slaat. Maar het betekent meer dan de collectezak. Diaconaat is geven en ontvangen én ontvangen en geven. Maar niet alleen van materiële dingen. Niet omdat die niet belangrijk zouden zijn. Integendeel. Niet voor niets noemt Mattheüs 25, 31-46 de eerste levensbehoeften als toetssteen bij het oordeel van de Zoon des mensen. Eten, drinken, kleding komen toe aan elk schepsel van God. Maar niet alleen van brood leeft de mens. De vreemdeling, de zieke en de gevangene in hetzelfde bijbelgedeelte wijzen op het doorslaggevend belang van het doorbreken van eenzaamheid: mensen die geïsoleerd raken dienen te worden bezocht. Zij hebben recht op een naaste. Waar wij naaste worden, licht het Koninkrijk van God op. Diaconaat is geen product van het geloof. Het is geen resultaat van de preek. Geen praktijk na de theorie. Het is zelf geloof: geleefd geloof. Diaconaat staat in het teken van de verkondiging van het evangelie. Dit komt dan ook ter sprake, direct of indirect. Zonder enige bijbedoeling. Diaconaat is zonder uitzondering onbaatzuchtig. Zo leeft ieder die gelooft: ik geloof en daarom deel ik.

Opkikker voor mantelzorgers

’t Pestengasthuys is tegenwoordig een prijzig restaurant. In oude tijden was het een diaconaal gasthuis voor mensen die leden aan de pest. De huidige eigenaars houden mede ter herinnering aan dit verleden elk jaar een avond voor mensen die een opkikker kunnen gebruiken. Dit jaar willen zij mantelzorgers uitnodigen. Dit zijn mensen die langdurig, onbetaald en vaak intensief zorg dragen voor een chronisch ziek of gehandicapt gezins- of familielid, een vriend, een buur etc. In Nederland doen zo’n 2,4 miljoen mensen dit meer dan acht uur per week, of langer dan drie maanden. Zwolse mantelzorgers worden uitgenodigd door dit restaurant in overleg met culinair predikant Han Wilmink op maandag 3 maart vanaf 18 uur. Dan wordt hen een compleet diner aangeboden. Wijkdiakenen enz. kunnen hen opgeven bij de Diaconie (zie kadertje). Uiteraard zal de wijkgemeente op deze avond moeten zorgen voor opvang van degene die wordt verzorgd. Wie jarenlang gezorgd heeft voor een ander, die onlangs overleden is, is eveneens welkom!

Kerk met Stip

Een Kerk met Stip is een gastvrije, laagdrempelige gemeente waar ex-gedetineerden welkom zijn, op zondag en door de week. Het is een initiatief van het justitiepastoraat. De bedoeling is dat mensen na hun detentie een geestelijk dak boven het hoofd krijgen in een gemeenschap die steun biedt. Nederland kent nu al 27 Kerken met Stip. Uit hun ervaringen blijkt dat het gaat om geven en ontvangen – en omgekeerd. Ze worden er zelf niet minder van. Want zij krijgen gasten in huis die zich kunnen verwonderen over de goedheid van de Heer en die als een kind zo blij kunnen zijn met hun geloof. Zij roepen het beste op aan zorg, vertrouwen – en waakzaamheid. Zo ervaren gemeenten zichzelf als een helende gemeenschap. Uiteraard krijgt een Kerk met Stip tips en advies vanuit het jusititiepastoraat en van de diaconaal predikant. Informatie op www. kerkmetstip. nl en bij de Diaconie.

Adoptie tegen armoede

De Zwolse adoptiewerkgroep ‘adopteert’ politici uit Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad. Het doel is dat de politici uit eerste hand horen hoe het uitkeringsgerechtigden vergaat. In januari werd de Zwolse gemeenteraad in zijn geheel ‘geadopteerd’. Deze hoorde uit eerste hand hoe het financiëel staat en hoe mensen zich bejegend voelen met ingewikkelde formulieren, herhaling van onderzoeken naar hun financiën, beperkt inlevingsvermogen van beslissers, het sturen van kastje naar muur, onduidelijke regels, het in twijfel trekken van rechten. De bejegening moet beter en daar blijven adoptiegroep en – hopelijk – politici op letten.

Kerktelefoon online

De kerktelefoon is voor mensen die langdurig of tijdelijk niet naar de kerk kunnen. Zij volgen de dienst thuis. Hiervoor is nu een abonnement nodig à € 10,- per maand op het systeem Streamit. Dit is beschreven in Gaandeweg nr.1. Informatie en opgave bij wijkdiaconie of Protestantse Diaconie.